.......എന്നിട്ടും താങ്കള്‍ വന്നല്ലോ.., നന്ദിയുടെനിക്ക് സ്നേഹപൂര്‍വ്വം, നല്ലത് ഭവിക്കാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ...........

Monday, August 17, 2009

ചിങ്ങം ഒന്ന്, ബ്ലോഗ്ഗര്‍ കൂട്ടത്തിന്നു ഓണാശംസകള്

പൊന്നിന്‍ ചിങ്ങമാസത്തിലെ, വിളവെടുപ്പുത്സവമായ പൊന്നൊണത്തിനും, മാവേലിമന്നന്റെ എതിരെല്പ്പ്പിനുമായി. നാടും, നഗരവും, ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍,......തുംമ്പയും, തുളസിയും, ചെത്തിയും, ചെന്താമരയും, പൂവട്ടിയും, പൂക്കാളങ്ങളും , കളിയുഞ്ഞാലും, പുത്തനുടുപ്പും, ഓണത്തപ്പനും, മാലോകരൊന്നെന്ന സങ്കല്‍പ്പവുമൊക്കേ ഗ്രഹാതുരതയുണര്‍ത്തുന്ന ഓര്‍മ്മ്കള്‍ നല്ല്കി, അതിസുന്ദരവും, ശ്രേഷ്ടതരവുമായ കാലഹട്ടത്തെ ഒന്നാകെ ഓണം ടെലിവിഷനുകല്‍ അപഹരിചപ്പോള്‍, അനിവാര്യമായ സാഹൊദര്യത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടായിമ, മന്നവരേവരരും സ്വപ്നം കാണുനുണ്ടാാവും.
പുഞ്ചിരിയില്‍ ചാലിച്ച രണ്ടക്ഷരക്കുട്ടത്തിന്റെ ഒരു നനുത്ത, സ്പര്‍ശം കൊണ്ട് നമ്മുക്ക് പരസ്പരം സന്തോഷത്തിന്റെ, സഹോദര്യത്തിന്റെ സ്നേഹം കൈമറാം, ഒപ്പം ഓര്‍മ്മയില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ നല്ല ഒരു ഓണം വിഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമുക്കാശംസിക്കാം.........
ഓണാസംശകള്‍..........മംഗളാശംസകള്‍…..ബ്ളോഗ്ഗര്‍ കൂട്ടത്തിനു, എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്‍മ്മയുടെ. നേര്‍മ്മയുടെ, ശുഭാശംസകള്‍..........


3 comments: